OECD: Chỉ 9% rác thải nhựa được tái chế trên toàn thế giới trong 2021

OECD: Chỉ 9% rác thải nhựa được tái chế trên toàn thế giới trong 2021

OECD: Chỉ 9% rác thải nhựa được tái chế trên toàn thế giới trong 2021