Nhựa Duy Tân bán 70% cổ phần của 5 công ty con cho người Thái

Nhựa Duy Tân bán 70% cổ phần của 5 công ty con cho người Thái

Nhựa Duy Tân bán 70% cổ phần của 5 công ty con cho người Thái