Ngành nào được dự báo khả quan trong nửa cuối năm?

Ngành nào được dự báo khả quan trong nửa cuối năm?

Ngành nào được dự báo khả quan trong nửa cuối năm?