Lợi nhuận tăng gấp đôi, một cổ phiếu ngành giấy có EPS hơn 12.000 đồng, PE 5 lần

Lợi nhuận tăng gấp đôi, một cổ phiếu ngành giấy có EPS hơn 12.000 đồng, PE 5 lần

Lợi nhuận tăng gấp đôi, một cổ phiếu ngành giấy có EPS hơn 12.000 đồng, PE 5 lần