Hải Dương chấp thuận đầu tư nhà máy in, bao bì hơn 347,5 tỷ đồng

Hải Dương chấp thuận đầu tư nhà máy in, bao bì hơn 347,5 tỷ đồng

Hải Dương chấp thuận đầu tư nhà máy in, bao bì hơn 347,5 tỷ đồng