Diageo công bố chế tạo chai rượu mạnh 100% từ giấy đầu tiên trên thế giới

Diageo công bố chế tạo chai rượu mạnh 100% từ giấy đầu tiên trên thế giới

Diageo công bố chế tạo chai rượu mạnh 100% từ giấy đầu tiên trên thế giới