Chúc mừng Khóa 01 TWI - Lớp JI (Kỹ năng Chỉ dẫn việc) đã diễn ra thành công!

Chúc mừng Khóa 01 TWI - Lớp JI (Kỹ năng Chỉ dẫn việc) đã diễn ra thành công!

Chúc mừng Khóa 01 TWI - Lớp JI (Kỹ năng Chỉ dẫn việc) đã diễn ra thành công!